Machine learning

Overfitting là cái quái gì

Đây là cuộc hành trình của mình tìm về bản chất của câu chuyện overfiting, underfitting và các khái niệm lung tung xung quanh như bias-variance tradeoff. Tài liệu tham khảo chính được lấy từ 2 cuốn sách: Abu-Mostafa, Yaser S., Malik Magdon-Ismail, and Hsuan-Tien Lin. Learning from data. Vol. 4. New York, NY, USA:: AMLBook, 2012. Friedman, Jerome, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. The elements of statistical learning. Vol.